Ro-Tim V.O.F.
Baalder Esch 46
7772 JV Hardenberg

T   ++31 523 270 190
M  ++31 6 224 148 88
E  info@ro-tim.nl

IBAN NL92INGB0008152766
KvK 71078029
BTW NL858570634B01

Privacy statement Ro-Tim v.o.f. Glas-efficiëntie

Inleiding
Ons bedrijf, Ro-Tim v.o.f. Glas- efficiëntie – Baalder esch 46 – 7772 JV Hardenberg – KvK 71078029, registreert (“verwerkt”) persoonsgegevens. De betrokkenen mogen erop vertrouwen dat ons bedrijf zorgvuldig en vertrouwelijk met hun persoonsgegevens omgaat. De wet- en regelgeving, met name de Algemene Verordening. Gegevensbescherming (AVG), verplicht ons ook daartoe.
Dit beleid beschrijft hoe binnen Ro-Tim v.o.f. Glas efficiëntie, de handelsnaam van Ro-Tim Glas-efficiéntie, met privacy wordt omgegaan en bepaalt de organisatorische en technische maatregelen die in redelijkheid van ons verwacht mogen worden om te waarborgen dat zorgvuldig met de vastgelegde persoonsgegevens wordt omgegaan.
De leiding van ons bedrijf is verantwoordelijk voor het opstellen van het beleid en voor het toezien op de naleving ervan. Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij in lijn met dit beleid integer, vertrouwelijk en overigens zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaan.

Van wie verwerken wij gegevens?
Ons bedrijf verwerkt gegevens van:
• particuliere cliënten / opdrachtgevers
• ondernemer/eigenaars
• bestuurders van een vennootschap
• medewerkers van de cliënt of voor de cliënt in diens opdracht optredende functionarissen
• website-bezoekers
In dit privacy-statement zijn deze personen “betrokkenen” in de zin van de AVG.

Grondslag en doel
A. Overeenkomst 
Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld en vastgelegd op de grondslag van een gesloten (opdracht-)overeenkomst ten behoeve van
• algemene communicatie in samenhang met de voor cliënt uit te voeren werkzaamheden
• facturering van de werkzaamheden die wij in opdracht van onze cliënten uitvoeren en
B. Gerechtvaardigd belang. 
Na beëindiging van de werkzaamheden voortvloeiend uit de overeenkomst kunnen de gegevens worden bewaard en beheerd in verband met onze aansprakelijkheidspositie, zoals bijvoorbeeld het kunnen nakomen van garantieverplichtingen, waarbij als grondslag voor het bewaren geldt dat er sprake is van een gerechtvaardigd belang.
C. Wettelijke verplichting. 
Persoonsgegevens worden eveneens bewaard op grond van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld bij het namens cliënt aanvragen van bouwvergunningen, het melden van wettelijk vereiste informatie aan daartoe bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld notaris, nutsbedrijven)
D. Toestemming 
Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden bewaard op de grond van de door ons verkregen specifieke toestemming van betrokkene(n) om gegevens te bewaren, bijvoorbeeld een website-bezoeker en/of een potentiële cliënt waar nog geen cliëntrelatie mee bestaat, maar wiens gegevens wij met het oog op eventuele toekomstige opdrachten gedurende een bepaalde periode mogen bewaren.

Aard van de persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij verwerken betreffen:
• naam, adres, postcode en woonplaats en voorts telefoonnummers en emailadres(-sen)
• wanneer er sprake is van een opdracht-overeenkomst: het bankrekeningnummer (IBAN)
• voor zover er sprake is van verwerking van persoonsgegevens op grond van wettelijke verplichtingen kunnen bovendien
geboortedatum en BSN (Burgerservicenummer) worden verwerkt
• bij websitebezoek worden de technische kenmerken van een opvraging (zie hieronder) geregistreerd in log-files op onze servers

Verwerkers
Ons bedrijf kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens (contractuele) instructies van ons bedrijf persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Website-bezoek
Ons bedrijf gebruikt gegevens over bezoekers van zijn websites niet om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam e.d.). Wij stellen gegevens over bezoekers van onze websites niet aan derden ter beschikking.
Waar wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde url, ip-nummer, tijdstip, HTTP-referer-url (inclusief soms uw zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.
Website-bezoekers kunnen zich via een webformulier contact met ons opnemen en geven daarmee toestemming voor het gebruik van de ingevulde gegevens voor dat doel.

Google analytics
Ons bedrijf kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons bedrijf / onze organisatie te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door middel van de instellingen van de door u gebruikte webbrowser. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Ontvangers
Persoonsgegevens kunnen, voor zover noodzakelijk in het kader van de uitvoering van een overeenkomst, worden gedeeld met (vertegenwoordigers van) bedrijven (ook: zzp’ers) die bij de uitvoering van de overeenkomst een rol spelen (bijvoorbeeld onderaannemers en toeleveranciers).

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het gedurende een bepaalde periode bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om ontvangen opdracht(en) /werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren en/of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven (bijvoorbeeld in verband met de fiscale bewaarplicht).
Gegevens van cliënten blijven de contactgegevens en gegevens relevant voor de facturering in ons relatiebeheersysteem staan, zolang het gerechtvaardigd belang bestaat (max 20 jaar).

Rechten van betrokkenen
Op verzoek zullen wij een betrokkene inzage geven in de persoonsgegevens die we van hem/haar vastleggen. In alle gevallen kunnen personen van ons vragen om onjuiste gegevens te corrigeren of de gegevens te verwijderen of aan een door betrokkene aangewezen derde over te dragen. Behoudens eventueel wettelijke verplichtingen en verplichtingen voortvloeiend uit een gesloten overeenkomst zullen we dat dan ook op zo kort mogelijke termijn doen.

Beveiliging
Wij hebben, rekening houdend met mogelijke risico’s, passende technische maatregelen getroffen om de verwerkingen van persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik.
In het weinig waarschijnlijke geval dat er toch sprake is van een zgn. data lek zullen wij dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en voor zover mogelijk aan de betrokkene.

Mailen